My Profile

 • Doan Anh Tuan

  • Tp.Hcm, Vietnam
  • Male
  • School Teacher
  • Member Since: December 1, 2018
  • Be yourself; everyone else is already taken. - Oscar Wilde
 • My Published WebQuest(s)

 • Tạo Game Với Python
  Học sinh thực hiện việc giải các bài toán và làm 1 mini game bằng cách viết chương trình có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh và cấu trúc lặp
  Subject: Technology | Grade: 9-12
  Author(s): Doan Anh Tuan, Hồng Anh Trương , Sơn Phạm Hải
  Views: 303 | Favorited: 0 | Reviews: (0)