WebQuest

Tạo Game với Python

Welcome

20181213024237MaTyT.png

Welcome: Tạo Game với Python
Description: Học sinh thực hiện việc giải các bài toán và làm 1 mini game bằng cách viết chương trình có sử dụng cấu trúc rẽ nhánh và cấu trúc lặp
Grade Level: 9-12
Curriculum: Technology
Keywords: Cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp, dự án game
Author(s): Doan Anh Tuan, Hồng Anh Trương , Sơn Phạm Hải

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=397710
WebQuest Hits: 303
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.