My Profile

 • Naina Sharma

  • City, Nepal
  • Female
  • Position
  • Member Since: December 1, 2018
 • My Published WebQuest(s)

 • बैजनाथ गाउपाल
  काका आधारभु
  कक्षाक
  विध्या
  ्थीले कक्षा छाड्ने दर

  यो प्रविध
  बाट तथ्यां
  संकलन गर्ने तथा व्याख्
  ा गर्न सजिलो हुन्छ ।यसबाट तथ्यां
  संकल
  Subject: Math | Grade: 6-8
  Author(s): Naina Sharma
  Views: 0 | Favorited: 1 | Reviews: (0)