WebQuest

Kultura në vendin tonë

Welcome

kids(53).jpg

Welcome: Kultura në vendin tonë
Description: Ky shpjegim I nocionit kultur permban procesin e integrmit te aspekteve te ndryshme prodhuese,qofte te asja ne sferen shpirterore,frymese apo te asaj materiale qe se bashku mundesojne plotesimin e nevojave njerezore dhe shoqerore
Grade Level: 9-12
Curriculum: Social Studies
Keywords: kultura, sociologjia, ceshtje sociale
Author(s): Arjeta Sinani

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=30785
WebQuest Hits: 5,224
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.