WebQuest

Барокне композиције

УВОД

20211111020216usuGe.jpg

Барок је период XVII века и прве половине XVIII века.
То је период јачања двора и цркве, као и велике раскоши која се огледала у китњастим фасадама, унутрашњој декорацији, гардероби…

То је период када краљевске и аристократске куће запошљавају композиторе и имају своје оркестре.  Док је раније музика била подређена другим уметностима, црквеним службама и забавама разних врста, од времена барока дешава се велики преокрет.  

Индивидуалност, коју су сликари стекли већ у ренесанси, музичари стичу тек у бароку. Солисти-виртуози су били сами композитори, који су углавном компоновали за онај инструмент на коме су сами постизали технички изванредна остварења.

Барокна композиција не може да се замисли без музичких украса, што је било у циљу богатије звучности, али је било и у складу са одликама времена. У музици се формирају тонски родови – ДУР и МОЛ, стварају нови музички облици, музички инструменти…


МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ

ОПЕРА (opera per musicа = музичко дело) је вокално-инструментално дело са драмском радњом. Настала је у Италији 1594. као резултат покушаја оживљавања грчке трагедије.

ОРАТОРИЈУМ (orаtorium = простор за молитву, orare = молити се) је вокално-инструментално дело слично опери, али без драмске радње. Религиозног је, епског карактера за солисте, хор и оркестар.

ПАСИЈА (passio = патња) је вокално-инструментално дело слично ораторијуму, а текстови су преузети из делова Библије који говоре о мукама и страдањима Исуса Христа.

КАНТАТА (cantare = певање) је вокално-инструментално дело у више ставова, лирског карактера за солисте, хор и оркестар.

ФУГА (fuga = бекство) је инструментална композиција, али може да буде и вокална, која се заснива на имитацији (попут канона). Не појављује се сама већ испред себе има уводни део у виду токате, прелудијума или фантазије. Занимљиво је да су уводни делови хомофони, а фуга је полифона композиција. У примеру који следи до 2:30 минута је токата, а затим следи фуга.

СВИТА (suite = низ) је инструментално дело састављено из низа игара које су биле популарне током барока (алеманда, сарабанда, жига…).

КОНЦЕРТ (concertare = надметати се) је инструментално дело у коме су се прво надметале две групе свирача (кончерто гросо), а касније солиста са оркестром.

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=764558
WebQuest Hits: 648
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.