My Profile

 • Hiền Cao

  • Ho Chi Minh, Vietnam
  • Male
  • Undergraduate Student
  • Member Since: April 1, 2019
 • My Published WebQuest(s)

 • Học C++ đơn Giản
  Dự án cho học sinh lớp 11 làm quen với ngôn ngữ C++ với cấu trúc lặp và rẽ nhánh
  Subject: Technology | Grade: 9-12
  Author(s): Hiền Cao, Nguyễn Duy Tính
  Views: 134 | Favorited: 0 | Reviews: (0)