My Profile

 • Lý Trần

  • Hồ Chí Minh, Vietnam
  • Female
  • Undergraduate Student
  • Member Since: December 1, 2018
 • My Published WebQuest(s)

 • Làm ViỆc VỚi Các TỆp VĂn BẢn
  Đây là một dự án học tập dành cho học sinh lớp 10 - Giúp các em thành thạo hơn trong việc sử dụng phần mềm thiết yếu để nâng cao hiệu suất công việc v&
  Subject: Technology | Grade: 9-12
  Author(s): Lý Trần, Hoa Vũ , Trần Thị Như Huỳnh
  Views: 223 | Favorited: 0 | Reviews: (0)