WebQuest

แรง (Force)

Welcome

20180112053607PubeV.jpg

Welcome: แรง (Force)
Description: แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ เพื่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น โดยถ้าออกแรงกระทำกับวัตถุที่หยุดนิ่งบนผิวให้เคลื่อนที่แรงเสียดทานก็จะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุยังไม่เคลื่อนที่ เรียกว่า แรงเสียดทานสถิต แต่ถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ แรงเสียดทานก็จะทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ช้าลง หรือหยุดนิ่ง เรียกว่า แรงเสียดทานจลน์
Grade Level: 9-12
Curriculum: Science
Keywords: แรงเสียดทานเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ
Author(s): Kunakokorn Kaewnan

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=370958
WebQuest Hits: 161
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.