Welcome Guest    
    Home | Browse | Help | Questions? Login | Register    
 
     
     
 
     
 
งานประดิษฐ์
 
     
     
 

Welcome
บทนำ
ภาระงาน
กระบวนการ
การประเมินผล
บทสรุป
ครูผู้สอน

 
     
     
 

About Author(s)
Evaluate WebQuest
Reviews
Statistics
Export WebQuest
Share This WebQuest

 
     
     
 
Tasks ภาระงาน
 
     
     
 

  • ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4 คน เพื่อสืบค้นเกี่ยวกับการประดิษฐ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน และดำเนินการใน 2 ภาระกิจ คือ
 
     
     
 
ภาระกิจที่ 1 สืบค้นความรู้ตามใบงาน
ให้นักเรียนสืบค้นความรู้เรื่องการประดิษฐ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน
 
     
     
 
ภาระกิจที่ 2 การประดิษฐ์ของใช้
ให้นักเรียนนำเสนอผลงานตามวันและเวลาที่กำหนด เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน
 
     
     
 
The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=193021
 
     
 
     
Privacy Policy | Contact Us | About Us |
Copyright © 2001-2017 zunal.com All rights reserved.