WebQuest

Αλλάζοντας μέγεθος

WebQuest Reviews (15)

Rate:
Reviewed On: August 8, 2008
Review: ÅéñÞíç, åîáéñåôéêÞ äïõëåéÜ! Ðñùôüôõðï ôï èÝìá óïõ...ìáèçìáôéêÜ ìå öáíôáóßá, ðáñáìýèé êáé ü,ôé Üëëï óõíåðÜãåôáé. Óõã÷áñçôÞñéá!!

Rate:
Reviewed On: August 9, 2008
Review: Ùò óõíÞèùò áãáðçôÞ ÅéñÞíç ðáßñíåéò Üñéóôá!

Rate:
Reviewed On: August 9, 2008
Review: Ðïëý åíôõðùóéáêü. Äåí åß÷á ðïôÝ öáíôáóôåß üôé ôá ìáèçìáôéêÜ ìðïñïýí íá åêöñáóôïýí Ýôóé

Rate:
Reviewed On: August 9, 2008
Review: Ìïõ Üñåóå ðïëý. Ôáîßäé óôï üíåéñï ìå âÜñêá ôçí åðéóôÞìç

Rate:
Reviewed On: August 9, 2008
Review: ÔåëéêÜ ÅéñÞíç, ïé öéëïäïîßåò ìåãáëþíïõí üðùò êáé ôá ìåãÝèç! Ðñùôïôõðßá, öáíôáóßá, ðáñáìýèé, üíåéñï êáé ðñáãìáôéêüôçôá. Ðþò ôá óõìâéâÜæåéò üëá áõôÜ; Ùò óõíÞèùò, ÐÑÙÔÇ! Óõã÷áñçôÞñéá!!

Rate:
Reviewed On: August 11, 2008
Review: ÐÜñá ðïëý êáëÞ åñãáóßá. Óõã÷áñçôÞñéá

Rate:
Reviewed On: August 12, 2008
Review: ÅêðëçêôéêÞ åñãáóßá Öáíôáóôéêüò ï ôñüðïò ðáñïõóßáóçò Ðùò ôá óõíäýáóåò ïëá áõôÜ; Óõã÷áñçôÞñéá

Rate:
Reviewed On: August 20, 2008
Review: This is a very nice forum, Irini. I wish I could write Greek though.

Rate:
Reviewed On: September 25, 2008
Review: ÅéñÞíç ìïõ öåýãåéò... áðü ôá ìáèçìáôéêÜ êáé îáíïßãåóå óôïí êüóìï Ôá óõã÷áñçôÞñéÜ ìïõ óôçí êáëýôåñç óõììáèÞôñéá ìïõ

Rate:
Reviewed On: November 26, 2008
Review: ÊÁËÇÓÐÅÑÁ ÓÁÓ, ÅÉÌÁÉ ÌÁÈÇÔÑÉÁ Á ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ ÊÁÉ Å×Ù ÍÁ ÓÁÓ ÐÙ ÏÔÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÓÅËÉÄÁ ÓÁÓ ÔÇÍ ÂÑÉÓÊÙ ÅÎÁÉÑÅÔÉÊÇ.! ÔÁ ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ ÅÉÍÁ ÔÏ ÁÃÁÐÇÌÅÍÏ ÌÏÕ ÌÁÈÇÌÁ ÊÁÉ ÃÉÁ ÁÕÔÏ ÅÐÅËÅÎÁ ÍÁ ÓÁÓ ÓÔÅÉËÙ ÁÕÔÏ ÔÏ Ó×ÏËÉÏ. ÓÕÃ×ÁÑÇÔÇÑÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÁÔÁÐËÇÊÔÉÊÇ ÄÏÕËÅÉÁ ÓÁÓ!!!!!!!!!!!

Rate:
Reviewed On: December 16, 2008
Review: Please, use iriniper at sch.gr for your messages (see my web page also).Óáò ðáñáêáëþ, ôá ìçíýìáôÜ óáò íá ôá óôÝëíåôå óôï iriniper at sch.gr üðùò äçëþíåôáé êáé óôçí éóôïóåëßäá ìïõ

Rate:
Reviewed On: January 9, 2009
Review: ÅÎÁÉÑÅÔÉÊÏ ! ÊáëïöôéáãìÝíï ìå õøçëÝò ðñïäéáöñáöÝò! ×áßñïìáé ãéá ôç ãíùñéìßá ìáò êáé ðïëõ ðåñéóóüôåñï ãéá ôç óõíåñãáóßá ìáò. ÁíåâÜæåéò ôïí ÐÞ÷õ!!!

Rate:
Reviewed On: January 26, 2009
Review: ÌðñÜâï ÅéñÞíç êáôáðëçêôéêÞ äïõëåéÜ!

Rate:
Reviewed On: March 16, 2009
Review: Siga ta laxana ego pou eimai 30xronon pantos den katalava kristo

Rate:
Reviewed On: December 6, 2009
Review:

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=15308
WebQuest Hits: 53,882
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.