WebQuest

Αλλάζοντας μέγεθος

WebQuest Reviews (15)

Rate:
Reviewed On: August 8, 2008
Review: ÅéñÞíç, åîáéñåôéêÞ äïõëåéÜ! Ðñùôüôõðï ôï èÝìá óïõ...ìáèçìáôéêÜ ìå öáíôáóßá, ðáñáìýèé êáé ü,ôé Üëëï óõíåðÜãåôáé. Óõã÷áñçôÞñéá!!

Rate:
Reviewed On: August 9, 2008
Review: Ùò óõíÞèùò áãáðçôÞ ÅéñÞíç ðáßñíåéò Üñéóôá!

Rate:
Reviewed On: August 9, 2008
Review: Ðïëý åíôõðùóéáêü. Äåí åß÷á ðïôÝ öáíôáóôåß üôé ôá ìáèçìáôéêÜ ìðïñïýí íá åêöñáóôïýí Ýôóé

Rate:
Reviewed On: August 9, 2008
Review: Ìïõ Üñåóå ðïëý. Ôáîßäé óôï üíåéñï ìå âÜñêá ôçí åðéóôÞìç

Rate:
Reviewed On: August 9, 2008
Review: ÔåëéêÜ ÅéñÞíç, ïé öéëïäïîßåò ìåãáëþíïõí üðùò êáé ôá ìåãÝèç! Ðñùôïôõðßá, öáíôáóßá, ðáñáìýèé, üíåéñï êáé ðñáãìáôéêüôçôá. Ðþò ôá óõìâéâÜæåéò üëá áõôÜ; Ùò óõíÞèùò, ÐÑÙÔÇ! Óõã÷áñçôÞñéá!!

Rate:
Reviewed On: August 11, 2008
Review: ÐÜñá ðïëý êáëÞ åñãáóßá. Óõã÷áñçôÞñéá

Rate:
Reviewed On: August 12, 2008
Review: ÅêðëçêôéêÞ åñãáóßá Öáíôáóôéêüò ï ôñüðïò ðáñïõóßáóçò Ðùò ôá óõíäýáóåò ïëá áõôÜ; Óõã÷áñçôÞñéá

Rate:
Reviewed On: August 20, 2008
Review: This is a very nice forum, Irini. I wish I could write Greek though.

Rate:
Reviewed On: September 25, 2008
Review: ÅéñÞíç ìïõ öåýãåéò... áðü ôá ìáèçìáôéêÜ êáé îáíïßãåóå óôïí êüóìï Ôá óõã÷áñçôÞñéÜ ìïõ óôçí êáëýôåñç óõììáèÞôñéá ìïõ

Rate:
Reviewed On: November 26, 2008
Review: ÊÁËÇÓÐÅÑÁ ÓÁÓ, ÅÉÌÁÉ ÌÁÈÇÔÑÉÁ Á ÃÕÌÍÁÓÉÏÕ ÊÁÉ Å×Ù ÍÁ ÓÁÓ ÐÙ ÏÔÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÓÅËÉÄÁ ÓÁÓ ÔÇÍ ÂÑÉÓÊÙ ÅÎÁÉÑÅÔÉÊÇ.! ÔÁ ÌÁÈÇÌÁÔÉÊÁ ÅÉÍÁ ÔÏ ÁÃÁÐÇÌÅÍÏ ÌÏÕ ÌÁÈÇÌÁ ÊÁÉ ÃÉÁ ÁÕÔÏ ÅÐÅËÅÎÁ ÍÁ ÓÁÓ ÓÔÅÉËÙ ÁÕÔÏ ÔÏ Ó×ÏËÉÏ. ÓÕÃ×ÁÑÇÔÇÑÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÁÔÁÐËÇÊÔÉÊÇ ÄÏÕËÅÉÁ ÓÁÓ!!!!!!!!!!!

Rate:
Reviewed On: December 16, 2008
Review: Please, use iriniper at sch.gr for your messages (see my web page also).
Óáò ðáñáêáëþ, ôá ìçíýìáôÜ óáò íá ôá óôÝëíåôå óôï iriniper at sch.gr üðùò äçëþíåôáé êáé óôçí éóôïóåëßäá ìïõ


Rate:
Reviewed On: January 9, 2009
Review: ÅÎÁÉÑÅÔÉÊÏ ! ÊáëïöôéáãìÝíï ìå õøçëÝò ðñïäéáöñáöÝò! ×áßñïìáé ãéá ôç ãíùñéìßá ìáò êáé ðïëõ ðåñéóóüôåñï ãéá ôç óõíåñãáóßá ìáò. ÁíåâÜæåéò ôïí ÐÞ÷õ!!!

Rate:
Reviewed On: January 26, 2009
Review: ÌðñÜâï ÅéñÞíç êáôáðëçêôéêÞ äïõëåéÜ!

Rate:
Reviewed On: March 16, 2009
Review: Siga ta laxana ego pou eimai 30xronon pantos den katalava kristo

Rate:
Reviewed On: December 6, 2009
Review:

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=15308
WebQuest Hits: 42,917
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.