WebQuest

Το δάσος

Evaluation

20140612025150aqeje.jpg

ΑΙΤΙΕΣΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Οι περισσότερες πυρκαγιές στα δάση προέρχονται από ανθρώπινεςδραστηριότητες και απ΄ αυτές, ίσως οι πιο πολλές, από αμέλεια.

Οι πιο πολλές πυρκαγιές από αμέλεια οφείλονται σε :
- Πέταμα αναμμένων τσιγάρων και σπίρτων
- Απρόσεχτο άναμμα καιεγκατάλειψη εστιών φωτιάς μέσα ή κοντά σε δάση
- Καθάρισμα χωραφιών(κάψιμο καλαμιών, χόρτων κλπ)
- Κάψιμο βοσκοτόπων
- Κάψιμο σκουπιδιών
- Σπινθήρες μηχανημάτων

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Πυρκαγιά σημαίνει καταστροφή.

Όταν όμως ένα δάσος καταστρέφεται έχουμε τεράστιες,ανεπανόρθωτες, ανυπολόγιστες συνέπειες στο περιβάλλον, στην οικονομία, στη ζωήμας.

Υποβαθμίζεται γενικά το περιβάλλον και οι οικολογικέςσυνθήκες χειροτερεύουν και μπορούν να κάνουν δύσκολη τη δημιουργία και πάλιδασών επιφέροντας ανεπανόρθωτη και επικίνδυνη διατάραξη της βιολογικήςισορροπίας.

Εγκαταλείπονται τα εδάφη στη διαβρωτική δράση των βροχώνκαι στον κίνδυνο να παρασυρθούν προς τη θάλασσα.

Δημιουργούνται χείμαρροι και ενισχύονται οι πλημμύρες.

Μειώνεται η δυνατότητα των εδαφών να συγκρατήσουν τα νεράτων βροχών και να εμπλουτίσουν τα υπόγεια νερά, τις πηγές και τα ποτάμια, μεαποτέλεσμα την λειψυδρία.

Στερούμαστε την πολύτιμη ξυλεία και τα άλλα δασικάπροϊόντα για πολλά χρόνια, μέχρι να ξαναγίνει - αν ξαναγίνει - το δάσος όπωςήτανε προτού καεί.

Δημιουργούνται διάφορα προβλήματα κοινωνικά, υγείας,εργασίας, αναψυχής κλπ.

Επιβαρύνεται η οικονομία με τις τεράστιες δαπάνεςκατάσβεσης και τις ανυπολόγιστες επίσης δαπάνες που απαιτούνται για τηναποκατάσταση ζημιών.

Οι κυριότερες επιπτώσεις των δασικώνπυρκαγιών είναι:

  • Καταστροφή της βλάστησης. Τα περισσότερα δασικά είδη που απαντώνται σε χαμηλά υψόμετρα της χώρας μας (πχ πεύκα) είναι προσαρμοσμένα στην πυρκαγιά και μπορούν να ανακάμψουν άμεσα με δεδομένο πάντα ότι δεν έχουν καεί επανειλλημένα στο πρόσφατο παρελθόν. Πολλές φορές μάλιστα, τα είδη αυτά μπορεί και να ωφελούνται από την ανανέωση που προκύπτει μετά από μία πυρκαγιά. Αντιθέτως τα περισσότερα είδη των μεγάλων υψομέτρων (πχ έλατα) δεν μπορούν να ανακάμψουν με φυσικό τρόπο μετά από μία πυρκαγιά, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί πως ωφελούνται με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Διάβρωση του εδάφους. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε μία πυρκαγιά, μεταξύ άλλων παραγόντων, μεταβάλλουν την εδαφική δομή και μειώνουν τη συνοχή του εδάφους. Ταυτόχρονα, η απομάκρυνση της βλάστησης το αφήνει απόλυτα εκτεθειμένο στη βροχή και τον αέρα και μειώνει τη δυνατότητα απορρόφησης του νερού. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα εδάφη γίνονται πιο ευπαθή, μπορεί να απομακρύνονται από τον άνεμο ή να παρασύρονται από το ορμητικό βρόχινο νερό. Ανάλογα με την κλήση του εδάφους, αυτή η φθορά μπορεί να οδηγήσει τόσο σε σταδιακή απώλεια της εδαφικής κάλυψης με συνέπειες για τις δυνατότητες αναγέννησης της βλάστησης-, ενώ η μειωμένη δυνατότητα απορρόφησης νερού μπορεί να συμβάλει σε φαινόμενα πλημμυρών.
  • Επιπτώσεις στην πανίδα. Ο τρόπος με τον οποίο οι πυρκαγιές επηρεάζουν την πανίδα είναι ιδιαίτερα σύνθετος και δύσκολα μπορεί να αποτιμηθεί σε γενικό επίπεδο. Σε γενικές γραμμές τα περισσότερα μεγάλα θηλαστικά όπως και τα πουλιά έχουν τη δυνατότητα να διαφύγουν από την περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ πολλά είδη ερπετών προφυλάσονται από αυτήν καλυπτόμενα στο έδαφος ή στα βράχια. Αντίθετα τα μικρότερα θηλαστικά, τα αρθρώποδα αλλά και πολλά είδη ερπετών και μικρών δασόβιων πουλιών δεν προλαβαίνουν συνήθως να διαφύγουν. Αντίστοιχα, οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς στη βλάστηση ωφελούν μεγάλο αριθμό ειδών που προτιμούν τους ανοικτούς χώρους ή βόσκουν ενώ θίγουν τα καθαρά δασόβια είδη πουλιών και μικρών θηλαστικών. Οι επιπτώσεις μπορεί είναι σημαντικότερες εάν η πυρκαγιά εκδηλωθεί την εποχή της αναπαραγωγής, εάν η έκτασή της είναι τόσο μεγάλη που να καλύπτει μεγάλο μέρος της εξάπλωσης ενός είδους ή εάν η διάσπαση του βιοτόπου από υποδομές είναι τέτοια που να εμποδίζει τη διαφυγή των ζώων και μετέπειτα τον επανεποικισμό.
  • Αλλαγή του κλίματος και ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι πυρκαγιές μπορεί να επιβαρύνουν προσωρινά τον ατμοσφαιρικό αέρα ενώ
    η καταστροφή της βλάστησης επηρεάζει το μικροκλίμα των συγκεκριμένων περιοχών, καθώς μειώνει τις ευεργετικές ψυκτικές επιδράσεις των δασικών δέντρων και αυξάνει την ηλιακή αντανάκλαση του εδάφους.
  • Επιπτώσεις στην πρωτογενή παραγωγή. Παρότι η παραγωγή μίας περιοχής θίγεται συνολικά από την πυρκαγιά, οι επιπτώσεις στην πρωτογενή παραγωγή, δηλαδή στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την υλοτομία, είναι οι πιο συχνές και εμφανείς αλλά και αυτές οι οποίες αλληλεπιδρούν άμεσα με τα οικολογικά χαρακτηριστικά.

Αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών
Για να εξαλειφθούν οι καταστροφικές συνέπειες των δασικών πυρκαγιών στο φυσικόπεριβάλλον και την κοινωνία χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην πρόληψη, να τονωθείκαι να αναδιαρθρωθεί η δασική διαχείριση, να επιτευχθεί ο αποτελεσματικόςσυντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων σε όλα τα διοικητικά επίπεδα, ηκινητοποίηση και οργάνωση των πολιτών και των οργανώσεών τους, και νααναδειχθεί σε προτεραιότητα η έγκαιρη, στοχευμένη και επιστημονικά ορθήεπέμβαση σαν πιχειρησιακή προτεραιότητα.

Καταστροφήδασών από πυρκαγιά:
Κάθε χρόνο, εκατομμύρια εκτάρια δασών στον κόσμο καίγονται, όχι μόνο μετεράστιο οικονομικό κόστος αλλά κυρίως με περιβαλλοντικό. Οι οικολογικές καιπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στα δάση παρουσιάζονται με τηνυποβάθμιση της ποιότητας της βλάστησης, την μείωση της βιοποικιλότητας, τηνκαταστροφή της υγιεινής των οικοσυστημάτων, την απώλεια της άγριας ζωής, τηνατμοσφαιρική ρύπανση, την μόλυνση των υδάτων και γενικά την οικολογικήυποβάθμιση. Οι πυρκαγιές συναινούν στα φαινόμενα της παγκόσμιας κλιματικήςαλλαγής και την υπερθέρμανση. Επίσης η βιομάζα που καίγεται καταστρέφει μιασημαντική δεξαμενή απορρόφησης του άνθρακα της ατμόσφαιρας. Έτσι στις πυρκαγιέςαποδίδεται η μείωση των δασών και η επιτάχυνση της υποβάθμισης του εδάφους καιτης ερημοποίησης.
Κατά μέσο όρο, μόνο ένα ποσοστό 8-10% της θερμότητας που παράγεται κατά τηδιάρκεια μιας πυρκαγιάς κινείται προς το έδαφος ή την επιφάνεια της γης. Επίσηςη θερμότητα αυτή είναι υπεύθυνη για όλες τις άμεσες αλλαγές που προκαλεί ηπυρκαγιά στις φυσικές και χημικές ιδιότητες του εδάφους. Η οργανική ύληαποσυντίθεται σε υδρογονάνθρακες σε θερμοκρασία 175C με 315C. Οιυδρογονάνθρακες μετατρέπονται σε υδρατμούς στους 300C και κινούνται μέσα στοέδαφος και συγκεντρώνονται σε εδαφικά συσσωματώματα και σε θέσεις όπου οιθερμοκρασία του εδάφους είναι μικρότερη. Αυτό το κηρώδες επικάλυμμα είναιυδρόφοβο επιβραδύνοντας την διήθηση του νερού στο έδαφος. Αυτή η κατάστασηαπομάκρυνσης του νερού μπορεί να διαρκέσει από από εβδομάδες έως μερικά χρόνια.Η επιφανειακή απορροή από αυτές τις περιοχές μπορεί να προκαλέσει χαραδρωτικήδιάβρωση και κατολισθήσεις, και ακολούθως υποβάθμιση και άλλες διαδικασίες πουσυμβάλουν στην ερημοποίηση.
Έπειτα από πυρκαγιές σχετικά μικρής καταστροφικότητας, η ανανέωση του δάσουςμπορεί να διαρκέσει μόνο όσο θα χρειαστεί η χλωρίδα και πανίδα του εδάφους νααποκατασταθεί και να συσσωρευτεί η επιφανειακή οργανική ύλη. Οι αλλαγές πουαναφέρθηκαν παραπάνω -ιδιαίτερα η απώλεια της οργανικής ύλης από το έδαφος καιυπέδαφος - επηρεάζουν την χημική και φυσική κατάσταση του δασικού εδάφους ηοποία επηρεάζει την επακόλουθη αναγέννηση του δάσους, την συγκράτηση του νερούκαι την απώλεια του εδάφους με την διάβρωση. Έπειτα από πυρκαγιές μεγάληςκαταστροφικότητας, η αυξημένη επιφανειακή απορροή κατά τη διάρκεια καταιγίδωνευνοεί την διάβρωση και της μικρές κατολισθήσεις, ειδικά σε θέσεις όπου οιρίζες και άλλα οργανικά υλικά που συγκρατούν το χαλαρό έδαφος στις πλαγιέςέχουν καταστραφεί. Οι μεγάλες πυρκαγιές προκαλούν μεγαλύτερους κινδύνουςδιάβρωσης έως ότου αρχίσει να επανέρχεται η φυτοκάλυψη και να συσσωρεύονται καιπάλι οργανικά υπολείμματα στην επιφάνεια του εδάφους. Στις πλαγιές όπου ηφυτοκάλυψη είναι ελάχιστη και μετά την πυρκαγιά έχουν συγκεντρωθεί φερτά υλικά,τότε το έδαφος μπορεί να διαβρωθεί ακόμη και χωρίς έντονες βροχές, εξαιτίας τηςδύναμης της βαρύτητας.
 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Οι συνέπειες από τηνκαταστροφή ενός δάσους μπορεί να είναι πολλαπλές. Μια από τις βασικότερεςσυνέπειες είναι ότι στην περιοχή που θα καταστραφεί ένα δάσος θα παρατηρούνταισυχνές πλημμύρες διότι τα δάση σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων λειτουργούνσαν φράγματα, αφού οι ρίζες των δέντρων έχουν την ιδιότητα να συγκρατούν τονερό της βροχής. Αν αυξηθούν λοιπόν οι καταστροφές των δασών  οι πλημμύρες κάποια στιγμή θα φτάσουν σεκατοικημένες περιοχές. Άρα θα προκαλέσουν ζημιές στους κατοίκους της περιοχήςκαι θα τους φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση πράγμα που θα έχει σοβαρές επιπτώσειςστην τοπική οικονομία, στη ζωή αλλά και στις περιουσίες των κατοίκων. Επιπλέονόταν τα δάση εγκαταλείπονται στη διαβρωτική δράση των βροχών υπάρχει ο κίνδυνοςνα παρασυρθεί το χώμα στη θάλασσα και έτσι να επεκτείνεται η θάλασσα και ναμειώνεται η ξηρά.

             Μία άλλη συνέπειαείναι ότι το περιβάλλον υποβαθμίζεται, οι οικολογικές συνθήκες χειροτερεύουνκαι προκαλείται ανεπανόρθωτη και πολύ επικίνδυνη διατάραξη της βιολογικήςισορροπίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί οργανισμοί να χάσουν το σπίτι τους.Επίσης  τα φυτοφάγα ζώα εκείνου του τόπουδεν θα βρίσκουν τροφή και θα πεθαίνουν, άρα ούτε τα σαρκοφάγα ζώα θα βρίσκουντροφή και έτσι ένας μεγάλος αριθμός ζώων θα χαθεί και ένα οικοσύστημα θακαταρρεύσει. Θα μειωθεί το οξυγόνο  καιθα αυξηθεί το διοξείδιο του άνθρακα. Μειώνεται η δυνατότητα των εδαφών νασυγκρατήσουν τα νερά των βροχών και να εμπλουτίσουν τα υπόγεια νερά, τις πηγέςκαι τα ποτάμια, με αποτέλεσμα την λειψυδρία.

            Δημιουργούνται επίσης διάφορα προβλήματα κοινωνικά, υγείας, εργασίας, αναψυχής κλπ. Ηκαταστροφή των δασών και η  μόλυνση  της ατμόσφαιρας έχουν ως συνέπεια ναεμφανίζονται ασθένειες που οφείλονται σ αυτές τις αιτίες. Ασθένειες που έχουννα κάνουν με το αναπνευστικό, τις αλλεργίες  τον καρκίνο και τη  λευχαιμία θαχτυπήσουνε κυρίως τις 'ευπαθείς ομάδες', δηλαδή παιδιά καιηλικιωμένους.  Η μεγαλύτερη συχνότητα έντονων καιρικών φαινομένων, όπωςγια παράδειγμα οι καύσωνες, αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σε αύξηση των θανάτων  και της θερμοπληξίας.  Ως επακόλουθα θα αυξηθούν οι εισαγωγές στανοσοκομεία αλλά και οι ημέρες απουσίας των επηρεαζόμενων ανθρώπων από τηνεργασία ή το σχολείο. Παράλληλα, οι άνθρωποι προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τηνατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλούνε οι ίδιοι καταστρέφοντας το περιβάλλον καικυρίως τα δάση, αναπτύσσουν μορφές ενέργειας που είναι ακόμα πιο επικίνδυνεςγια το περιβάλλον και για τη ζωή μας. Αρκεί να θυμηθούμε το πρόσφατο ατύχημαστην Ιαπωνία όταν έγινε η έκρηξη σε πυρηνικό εργοστάσιο με αποτέλεσμα ναμολυνθούνε η θάλασσα και το περιβάλλον για πολλές δεκαετίες. Άρα το πρόβλημααντί να διορθωθεί επιδεινώθηκε.  Έχειπαρατηρηθεί  επίσης ότι όταν ο άνθρωποςχάνει την επαφή του με τη φύση επηρεάζετε η  ψυχο

Rubric

# Score

Total Score:

The Public URL for this WebQuest:
http://zunal.com/webquest.php?w=223388
WebQuest Hits: 535
Save WebQuest as PDF

Ready to go?

Select "Logout" below if you are ready
to end your current session.